Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » » ЗВІТ директора Трипутнянського ЗДО «Пізнайко»

ЗВІТ директора Трипутнянського ЗДО «Пізнайко»

 

ЗВІТ

директора Трипутнянського закладу дошкільної освіти загального розвитку

(дитячого садка) «Пізнайко» Дубровицької міської ради

перед педагогічним колективом, батьками та громадкістю

за 2020-2021 навчальний рік

 

Порядок денний:

 1. Звіт директора ЗДО «Пізнайко».
 2. Обговорення звіту (виступ директора, членів колективу).

 

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  закладом дошкільної освіти.

 

Трипутнянський заклад дошкільної освіти загального розвитку (дитячий садок) «Пізнайко» Дубровицької міської ради знаходиться за адресою: 34150 Рівненська область, село Трипутня, вулиця Шевченка,  будинок 99.

E-mail:zdo_trip@ukr.net

Мова навчання та виховання: українська.

Заклад має власну ділянку площею 0,7481 га.

 

Функціонує у типовому приміщенні, побудованому у 1983 році. Проектна потужність – 40 місць. В закладі є: 2 групових приміщень,кабінет директора,  кабінет  медичної сестри, ізолятор, харчоблок, музично – спортивна зала.

Я, як директор, забезпечую:

 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах та інших органах, установах і організаціях;
 • у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
 • приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
 • контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;
 • відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

 

Розділ І. Організація освітнього процесу

 1. Організаційно-правові засади діяльності ЗДО 

1)   Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО.

Статут Трипутнянський ЗДО «Пізнайко» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  26.04.2021 р. Ідентифікаційний код 43444017. 

Відповідно до Статуту та потреб громадян заклад працює за 5-денним режимом (вихідні дні – субота, неділя) та забезпечує 9-ти годинне перебування дітей. 

2)  Формування дитячого контингенту. Комплектування груп закладу дошкільної освіти дітьми здійснюється відповідно до Положення про  дошкільний навчальний заклад та власного Статуту (на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини). Відрахування дітей з ЗДО, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад.

 

З 1 вересня 2020 року в Трипутнянському ЗДО «Пізнайко» функціонує 2 групи,  виховується 38 вихованців: група молодшого дошкільного віку (від 3 до 4-х років) - 19 вихованців; різновікова група середнього та старшого дошкільного віку (від 5 до 6-ти років) - 19 вихованців.

Трипутнянський заклад дошкільної освіти охоплює декілька сіл даної місцевості, до складу якого входять Залішани, Кривиця, Літвиця, Вільне, Грані та Трипутня.

В ЗДО підвозиться 24 вихованці шкільним автобусом, а саме з с.Залішани-1 дитина, с.Кривиця – 2 дітей, с.Літвиця- 16 дітей, с.Вільне-1дитина, с.Грані- 4 дітей .

Працівниками закладу проводився облік дітей від народження до 6 років, які мешкають на території виконавчого комітету №5 Дубровицької міської ради, що дає можливість прогнозувати планову мережу.

Відповідно «Про закріплення території обслуговування дітей ТрипутнянськогоЗДО (дитячий садок) «Пізнайко» видано наказ в закладі про створення робочої групи з обліку дітей від 0 до 6 років.

Педагогічні працівники, що ввійшли до складу робочої групи, провели облік дітей, що не відвідують заклад дошкільної освіти. Через виконавчий комітет №5 Дубровицької міської ради складені списки цих дітей. Вихователі побували в їх родинах, з’ясували причини, з яких дитина перебуває вдома.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

 1. Кадрове забезпечення

 

1)  Укомплектованість педагогічними кадрами (відповідно до штатного розпису).

Відповідно до штатного розпису заклад укомплектований педагогічними кадрами. Очолює Трипутнянський ЗДО Кривко Тетяна Петрівна, яка має повну вищу педагогічну освіту,  закінчила у 2015 р.  Рівненськийдержавний гуманітарний університет . Спеціальність: дошкільна освіта. За кваліфікацією: «Організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкової освіти».

Курси підвищення кваліфікації та атестацію  не проходила .

Стаж педагогічної роботи – 10 років, на посаді керівника  з 2016 року. 

Освітньо-виховний процес у  закладі дошкільної освіти забезпечу­ють 3 вихователя, музичний керівник.

 

 

 

 

2) Укомплектованість ЗДО обслуговуючим персоналом

 

Відповідно до штатного розпису заклад укомплектований обслуговуючим персоналом. У 2020/2021 навчальному році у ЗДО працюють: 1 – сестра медична (має неповну вищу медичну освіту), кухар – 1 ,завгосп, робітник по комплексному обслуговуванню - 1, помічник  вихователя – 3, машиніст з прання та ремонту спецодягу .

 

3) Плинність кадрів за останні  роки

 

рік

Всього педагогічних працівників на початок навчального року

Прийнято протягом року

Звільнено протягом року

2020

4

2

2

2021

4

1

1

 

4) Атестація педагогічних працівників, медичного персоналу

 

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135. У закладі є наступні документи щодо організації та проведення атестації:

-  Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Типове положення про атестацію педагогічних працівників України;

-  Особові справи педагогічних працівників, у яких зберігається 1 екземпляр атестаційного листа, характеристика на працівника, який атестується, копії свідоцтво про курсове підвищення кваліфікації;

-  Книга наказів, у якій видаються накази «Про атестацію педагогічних працівників», «Про підсумки атестації педагогічних працівників»;

- Перспективні плани курсового підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

 

Атестація здійснюється комісією , вивчає різні види роботи педагогів ЗДО, які атестуються шляхом організації перегляду відкритих форм роботи (заняття, прогулянки, розваги, святкові ранки, ранкова гімнастика, інші форми роботи з дітьми), вивчення документації, оснащення робочого місця атестованого працівника. До складання характеристики, вивчення досвіду роботи педагогів, які атестуються, залучається голова профспілкового комітету ЗДО.

 

5) Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

 

Згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників ЗДО. 

За минулий навчальний рік відповідно перспективного плану педагогічні працівники фахову майстерність не підвищували та атестації не підлягали. 

 

6) Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання в освітньому процесі.

Робоче місце  директора комп’ютеризовано. Комп’ютер підключений до мережі інтернет, заклад має E-mail. Усі ці засоби сприяють підвищенню ефективності проведення освітньої роботи з дітьми, а також обміну педагогами досвідом з колегами шляхом використання Інтернет-ресурсів.

 

7) Заохочення працівників.

Кожен рік педагогічні працівники приймають участь у районних та обласних конкурсах. У 2020/2021 навчальному році вихователь Радько Я.О., прийняла участь в  обласному інтернет- фестивалі «Гармонія руху». 

 

8) Організація роботи з молодими спеціалістами.

У ЗДО працює колектив педагогів, який має досвід роботи з дітьми. У вихователя Донченко О.В. відсутній досвід роботи та відповідної педагогічної освіти. З нею  організовано наставництво (вихователь Червона Л.М.),

молодий  педагог відвідує  заняття наставника, приймає активну участь у роботі педрад, постійно ознайомлюється з освітніми технологіями.

 

9) Організація методичної роботи.

У закладі дошкільної освіти у кабінеті директора облаштовано методичний куточок, який оснащений комп᾽ютером та принтером (лазерним чорно - білим), методичною літературою, навчальними посібниками та наочним матеріалом.

 

Педагоги закладу мають вільний доступ для користування  методичними матеріалами та можливість задовольняти свої потреби у професійному самовираженні й самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленні.

 З метою підвищення педагогічної компетентності та майстерності педагогів проводяться консультації, семінари-практикуми, на яких розглядаються питання організації та проведення різних форм освітньої роботи з дітьми, впровадження новинок програмового та методичного забезпечення освітнього процесу. У закладі організоване поглиблення  теоретичних знань педагогів шляхом ознайомлення їх з новинками педагогічної, психологічної літератури, досвідом колег. У своїй діяльності педагоги використовують науково-методичну, педагогічну літературу, рекомендовану МОН України, а також періодичні видання.

 

10)  Організація інноваційної діяльності ЗДО здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000 р. № 522, Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»;

 а саме:

на рівні закладу:

вихователь Червона Л.М. працює над реалізацією теми «Роль української народної казки у навчально-виховному процесі»;

вихователь Донченко О.В. – «Сенсорна моторика у дітей  дошкільного віку»;

вихователь, музичний керівник Радько Я.О. - «Безмежний світ гри з LEGO».

 

11) Проходження медичного огляду працівниками здійснюється відповідно до чинного законодавства. Сестра медична Ярошук Т.Х. слідкує за  дотриманням працівниками закладу графіка проходження медичних оглядів. В зв’язку з карантином з поширенням корона вірусної хвороби(COVID-19)медичнийоглядпрацівників в цьомуроці не проводився.

 

 1. Матеріально-технічна та навчально-методична база

 

1) Загальний стан території, приміщень (крім харчоблоку), їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Заклад має власну територію площею 0,7481 га. 

 На території закладу функціонує два ігрових майданчика з тіньовими навісами,  ізольовані один від одного, а також один спортивний майданчик. Їх оснащення відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, травмобезпечне для дітей. На ігрових майданчиках є пісочниці з кришками, гойдалки,  столи, лави, драбини для лазіння, ігрові комплекси.

Обладнання та оформлення спортивного майданчика забезпечують умови для проведення з дітьми ранкової гімнастики, фізкультурних занять, організації рухливих ігор, спортивних свят. На майданчику встановлено конструкції для лазіння, вкопані дуги, колода для ходьби.

Територія закладу добре озеленена. По периметру закладу висаджені декоративні дерева, розбито квітники. Квіти підбираються з урахуванням їх безперервного цвітіння у весняно-осінній періоди. Є куточок лісу, лугу, де вихователі організовують спостереження за рослинами. 

Господарська зона знаходиться окремо від ігрових майданчиків, до неї облаштовано окремий в'їзд.  Майданчик для сміттєзбірника забетоновано. Сміття вивозиться регулярно.

 

2) Забезпечення музично – спортивної зали, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку.

Заклад функціонує у типовому  приміщенні, у ньому є  музично – спортивна  зала. У сприятливі погодні умови фізкультурні заняття проводяться на спортивному майданчику, у осінньо-зимовий період – у музично - спортивній залі, де також проводяться музичні заняття.   Приміщення групових, спальних, підтримується у належному санітарно-гігієнічному стані, обладнано відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом. У всіх 2-х групах створені відповідні умови для проведення усіх режимних моментів. Складено розклад занять та режим дня відповідно до вимог Базового компонента, програми «Українське дошкілля». Ігрові зони в усіх вікових групах обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

 

3) Естетичне оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території.

Будівля закладу обладнана  системою водопостачання, в робочому стані  каналізація, яка викачується по мірі наповнення; має власну пристосовану  котельню на твердому паливі. Приміщення закладу, харчоблок, овочесховище, відповідають санітарним нормам. Щороку проводиться косметичний ремонт приміщень та надвірних споруд. Заклад забезпечений необхідним обладнанням та інвентарем. Приміщення групових кімнат мають належний естетичний вигляд. Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. Матеріально-технічне забезпечення закладу на достатньому рівні.

 

4) Створення умов для фізкультурно-оздоровчої роботи для дітей.

Усі працівники закладу створюють достатні умови для організації життєдіяльності дітей молодшого та старшого дошкільного віку. Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей педагоги проводять фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечують достатню  рухову активність дітей у повсякденному житті та під час занять з фізичного розвитку. Організовуючи фізкультурно-оздоровчу роботу, педагоги враховують стан здоров’я кожного вихованця, забезпечуючи диференційований та індивідуальний підхід. Після перенесених хвороб  педагоги знижують  дітям фізичні навантаження. Фікультурно-оздоровча робота спрямована на використання  вихователями таких форм, як ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартувальні процедури. Ранкова гімнастика проводиться щоденно відповідно до режиму дня (при сприятливих погодних умовах – на вулиці, у холодну пору – у групових приміщеннях). Після денного сну проводиться гімнастика пробудження, вправи для профілактики плоскостопості. Однак потребує покращення робота по загартуванню дітей, оскільки педагоги недостатньо використовують обливання рук, топтання по килимку, змоченому в солоному розчині, полоскання горла соляним розчином. В оздоровчий період проводиться загартування водою, повітрям, сонцем; педагоги застосовують ходіння дітьми босоніж по траві, вологому піску. У 2020/2021 навчальному році активізовано та урізноманітнено форми взаємодії педагогів та батьків вихованців.

 

Велику увагу протягом навчального року колектив закладу дошкільної освіти приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Дитину оточують педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я вихованців закладу, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів,  підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей та антропометричних вимірювань ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Впродовж року кожна група поновила ігровий, дидактичний, демонстраційний матеріал. Закупили частково обладнання на кухню: посуд.

Замінили вішалки в групах. Придбали тюль в музичну залу. 

 1. Організація харчування дітей

 

1) Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень санітарно-гігієнічним нормам. 

Система водопостачання на харчоблоці в робочому стані. Проточною гарячою та холодною водою харчоблок забезпечений. Технологічне обладнання (електроплити) в робочому стані. На харчоблоці створені умови для дотримання технології приготування страв. Холодильне обладнання: 2 холодильники, обладнані термометрами, в робочому стані. На харчоблоці створені умови для забезпечення належного зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини згідно з умовами виробника і дотримання товарного сусідства при зберіганні швидкопсувних харчових продуктів. Розроблюючим інвентарем (дошки, ножі) харчоблок забезпечений в достатній кількості, все промарковане. Для сирих та варених продуктів є дві промарковані м’ясорубки. Столовим та кухонним посудом харчоблок забезпечений в достатній кількості. На харчоблоці створені умови для дотримання правил миття посуду, інвентарю, обладнання, вивішена інструкція щодо правил миття. Миючими та дезінфікуючими засобами харчоблок забезпечений в достатній кількості. Є бачок з кришкою для зберігання харчових відходів. Комора для сипучих продуктів обладнана, санітарний стан задовільний. Усі продукти харчування та продовольча сировина отримується при наявності документів, що підтверджують їх безпечність та якість. У задовільному стані овочесховище. Спецодягом персонал забезпечений в достатній кількості.

 

2) Дотримання норм харчування в ЗДО

Середній відсоток становить харчування – 61%. 

Харчування у порівнянні з попередніми  роками майже на одному рівні..

 

3) Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування. 

З дітьми молодшого та старшого дошкільного віку педагоги використовують ігрові прийоми, сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово. Діти знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. У дошкільних групах є куточки чергових. Всі групи забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд.

 

4) Ведення документації з питань організації харчування дітей організовує сестра медична Ярошук Т.Х. відповідно до чинних вимог.

 

5) Контроль за організацією харчування сестрою медичною, кухарем, помічниками вихователів здійснює директор Кривко Т.П. Сестра медична Ярошук Т.Х. здійснює постійний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотримання термінів реалізації, виконання норм харчування. За результатами контролю видаються відповідні накази. Питання організації харчування обговорюються на виробничих нарадах, батьківських зборах при звітуванні директора.

 

 1. Медичне обслуговування дітей

 

1) Наявність медичного кабінету. Медичний кабінет укомплектований майже всім необхідним для роботи (кушетка, проточна вода і т.п.). Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

2) Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувається відповідно до нормативно-правових документів.

3) Санітарно-просвітницька робота з дітьми, батьками вихованців та персоналом здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про медичний кабінет закладу дошкільної освіти. Антропометричні вимірювання проводяться 1 раз на квартал, результати заносяться у журнал антропометрії. Раз на рік проводиться поглиблений огляд дітей із залученням фахівців Дубровицької міської лікарні.  

На виробничих нарадах з персоналом обговорюються питання санітарно-просвітницької роботи. Вихователі у батьківських куточках розміщують інформацію для батьків.

4) Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей.

Медична сестра та директор ЗДО систематично контролюють проведення фізкультурно-оздоровчої роботи (ранкова гімнастика, загартовуючі процедури, гімнастика після денного сну). Ведеться медико-педагогічний контроль фізкультурних занять, однак ця робота потребує системності.

 

Розділ ІІ. Результативність освітньо-виховного процесу.

 1. Інваріантна та варіативна складові змісту дошкільної освіти

 

1) Освітня лінія «Особистість дитини». Колектив створює умови для всебічного особистісно-орієнтованого розвитку дітей дошкільного віку, реалізації його творчого та природного потенціалу, зорієнтований на виховання у дітей загальнолюдських і національних цінностей. Працівники закладу керуються у своїй роботі Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Статутом закладу, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу дошкільної ланки. Колектив працює над створенням бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності; вихованням у дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формуванням основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних навичок та навичок безпечної поведінки.

2) Освітня лінія «Дитина в соціумі». У процесі організації життєдіяльності (заняття, бесіди, проблемні ситуації, ігрова, трудова діяльність) педагоги формують у дітей навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовність співпереживати та співчувати іншим. Вихователі, як носії суспільно-історичного досвіду, надають дітям можливість вміти розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати свої зусилля заради досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Організовуючи взаємодію з іншими людьми, вихователі вчать дітей вміти узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

3) Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі». Реалізація змісту освіти цієї лінії відбувається під час занять, цільових екскурсій у природу, прогулянок. Для формування уявлень про навколишній світ педагоги використовують спостереження, розгляд картин, ігрову та трудову діяльність, дослідно-експериментальну діяльність, розповіді, читання художньої літератури. Велику увагу педагоги приділяють вихованню екологічної культури дошкільнят. Діти знайомляться з багатством рослинного світу свого регіону на території закладу, де висаджено багато квітів, дерев, кущів, створено куточок лугу, лісу. Зміст освітньої роботи містить доступні дітям уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального  екологічного ставлення до природного довкілля. Вихователі дають дітям знання про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Особливу увагу педагоги приділяють вмінню дітей включатися у практичну діяльність, що пов’язана з природою, дотримання дітьми правил природокористування.

 

4) Освітня лінія «Дитина у світі культури» передбачає формування у дітей почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Педагоги вчать дітей оволодівати різними видами предметної та художньої діяльності, у результаті чого у дітей формується емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності. Художньо-естетичний розвиток дітей здійснюється на заняттях з образотворчої діяльності та у результаті організації самостійної художньої діяльності дітей. На заняттях з образотворчої діяльності вихователі знайомлять дітей з різними жанрами та видами образотворчого мистецтва: живописом, графікою, скульптурою, декоративно-ужитковим мистецтвом. У процесі образотворчості діти застосовують нетрадиційні техніки малювання; дітей знайомлять з різними художніми матеріалами, вони мають змогу обирати кольори, експериментувати. На заняттях та у процесі самостійної художньої діяльності діти використовують різноманітний матеріал (папір, тканини, нитки, солоне тісто, природній матеріал, вата, ґудзики, олівцева стружка, макаронні вироби, крупа). Під час образотворчої діяльності дітей привчають працювати охайно, творчо. Велику увагу вихователі приділяють створенню колективних робіт. Старші дошкільнята на заняттях з художньої праці працюють з природним, покидьковим матеріалом.

 

У процесі музичної діяльності дітей вчать виразно співати дитячі пісні, володінню елементарною технікою виконання хороводів, танців, музичних ігор, рухів. Вихованці творчо співпрацюють з однолітками і дорослими заради спільного успіху в музично-театралізованих розвагах і святах. Під час театралізованої діяльності дітей вчать створювати сценічний образ за допомогою експресивних засобів (мовлення, міміки, жестів, рухів, музики, танців, співу).

 

5) Освітня лінія «Гра дитини». Ігрова діяльність, як провідний вид, широко використовується під час організації життєдіяльності дітей протягом дня. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольовим, будівельно-конструкторським, іграм-драматизаціям) та іграм з правилами (дидактичні, рухливі, хороводні). Різні види ігор використовуються з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, сезонних умов. Організовуючи різні види ігор, вихователі розвивають у дітей творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість та формують стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. У кожній віковій групі створені ігрові зони відповідно до віку дітей. Це – набори ігрових меблів, атрибути до сюжетно-рольових, настільно-друкованих ігор, до яких діти мають вільний доступ.

 

6) Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». У ЗДО створені умови для розвитку логіко-математичних та сенсорних здібностей дошкільнят, який відбувається під час проведення дидактичних ігор та вправ, індивідуальних та групових занять, прогулянок, спостережень, бесід. Вихователі формують доступні для дітей дошкільного віку уявлення, еталони (колір, форма, величина), що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу. У результаті роботи діти виявляють інтерес до математичних понять, усвідомлюють і запам’ятовують їх, розуміють відношення між числами і цифрами, обізнані із структурою математичної задачі, вміють розв’язувати задачі та приклади на додавання і віднімання в межах 10. 

 

7) Освітня лінія «Мовлення дитини».  Дітей вчать, що в Україні українська мова є державною і вчать спілкуватися  української мовою. Зміст освіти за цією лінією складається із роботи над  звуковою культурою мовлення, словникової роботи, граматичної правильності мови, зв’язного мовлення, діалогічного та монологічного мовлення. Мовленнєву діяльність дітей розвивають у процесі говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Велику увагу вихователі приділяють формуванню комунікативної компетенції дітей: комплексному застосуванню мовних і немовних засобів, умінню орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативності спілкування, стриманості у спілкуванні, культурі мовленнєвої комунікації.

 1. Організація свят, виховних та спортивно-масових заходів.

Свята, спортивно-масові заходи організовуються відповідно до річного плану роботи закладу. Сценарії цих заходів зберігаються у  кабінеті музичного керівника. До проведення цих заходів вихователі залучають батьків вихованців (виготовлення костюмів, атрибутів, декорацій).

 

Розділ ІІІ. Окремі питання управління закладом дошкільної освіти

 

 1. Трипутнянський ЗДО «Пізнайко» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом. Заклад дошкільної освіти задовольняє потреби громадян, які проживають на території в здобутті дошкільної освіти, створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання. Колектив закладу працює за річним планом роботи, який затверджується на педагогічній раді до початку навчального року. 
 2. Внутрішній контроль, аналіз усіх напрямів діяльності ЗДО та звітування.

Контроль охоплює нормативно – правову базу, методичну систему роботи, освітньо-виховний процес, кадри, атестацію педагогів, взаємодію з соціумом, медико-педагогічний контроль, медичну службу, адміністративно-господарчу роботу, фінансову діяльність, харчування дітей, безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу, роботу обслуговуючого персоналу.

В закладі створена система контролю за повноцінною роботою всіх учасників навчально-виховного процесу. Адміністрація закладу (у складі Кривко Т.П.– директора ЗДО, Червоної Л.М.– вихователя, Ярошук Т.Х. – сестри медичної, Шолоти Н.І. – завідувача господарством) планує та здійснює форми роботи з педагогами: педагогічні ради, педагогічні години, консультації, співбесіди, ділові ігри, тренінги, виробничі наради, наради при директорі.

Планується та здійснюється контроль  за дотриманням санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників. Контроль дозволяє встановити відповідність рівня освітньо-виховного процесу вимогам програм навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку, а також спонукає до самоаналізу і самооцінки, порівняння з досвідом інших дошкільних закладів.

Вивчення стану освітньо-виховного процесу  планується у формі комплексної та тематичних перевірок; попереджувального, оперативного,  порівняльного контролів. Ці види контролів забезпечують вивчення діяльності всіх педагогів, систематичність, злагодженість роботи всього колективу.

Орієнтуючись на концептуальні положення Базового Компонента дошкільної освіти та Програми «Українське дошкілля» в закладі дошкільної освіти  у 2020/2021 навчальному році було заплановано та проведено два тематичних вивчення: «Розвиток мовлення дітей за допомогою художніх творів» (грудень 2020 р.), «Стан роботи з формування в дітей молодшого та старшого дошкільного віку рухових умінь, навичок, фізичних якостей в умовах закладу» (лютий 2021 р.).

В результаті спостереження педагогічного процесу в групах та надання відповідної допомоги вихователям були надані пропозиції  щодо усунення наявних  недоліків. Результати вивчень були оголошені на нарадах, педагогічних радах закладу.

Контроль за роботою педагогів з батьками здійснюється директором через тематичні, фронтальні види контролю. Результати заслуховуються на педагогічних радах, загальних зборах колективу, педгодинах.

Керівник закладу щорічно звітує про використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 1. Ведення ділової документації здійснюється відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних закладах. Директор здійснює контроль за веденням працівниками закладу ділової документації. Результати контролю обговорюються на виробничих нарадах.
 2. Діяльність педагогічної ради. Педагогічна рада – колегіальний орган управління освітнім процесом, засідання якої проводяться 4 рази на рік. Форма проведення педагогічних рад – традиційна (доповідь, обговорення доповіді), на яких розглядаються актуальні питання, а саме:

-  виконання рішень попередньої педради;

-  удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

-  планування роботи закладу та вихователів;

-  аналіз та контроль навчально-виховного процесу.

 

У 2020/2021 навчальному році проведені 4 педагогічних ради за темою:

 

 1. «Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки створення іміджу сучасного ЗДО», де обговорювалися програми, за якими буде працювати колектив, план роботи на новий навчальний рік, форма планування педагогів .
 2. «Фізичний та валеологічний розвиток, зміцнення здоров’я вихованців», з метою ставлення батьків до збереження здоров’я дошкільників та їх роль у вихованні валеологічної культури дошкільників.
 3. «Формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку». Педрада пройшла у формі засідання круглого столу, де вирішувалися питання «Виховання у дітей почуття любові до Батьківщини, поваги до своєї нації, почуття власної гідності», «Форми і методи роботи з екологічного виховання дошкільників» та пріоритетні завдання екологічного виховання .
 4. Круглий стіл «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками» виявлені та окреслені стратегічні розвивальні проблеми роботи педагогічного колективу за навчальний рік, узагальнений досвід освітньо-виховної роботи з дітьми, визначені напрямки роботи закладу на літній оздоровчий період та наступний навчальний рік.

Тематика засідань педагогічних рад відповідає основним завданням роботи педагогічного колективу на навчальний рік. 

 

 1. Організація роботи з батьками.

У закладі проводяться  батьківські збори. Педагоги закладу знайомлять батьків з проблемами вікового періоду і психологічного розвитку дітей кожного вікового періоду та шляхами педагогічного впливу на реалізацію цих питань. З метою підвищення  рівня педагогічної компетентності батьків у закладі проводяться виставки, консультації, анкетування й опитування батьків, ознайомлення з педагогічними виданнями. Педагоги закладу планують у журналах планування освітньої роботи з дітьми різні заходи з батьками з реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти. У батьківських куточках вихователі розміщують інформацію  з порадами щодо розвитку, навчання та виховання дітей відповідно до завдань, над якими працюють педагоги у навчальному році.

 

 1. Забезпечення гнучкого режиму роботи груп (за бажанням батьків). Заклад працює за 9-ти годинним  режимом роботи.

 

 1. Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці працівників та вихованців. Для забезпечення цих вимог у ЗДО створені необхідні умови, а саме: постійно проводиться інструктивно - роз'яснювальна робота з персоналом. Кожен працівник під особистий підпис  ознайомлюється з інструкцією щодо дотримання норм та вимог техніки безпеки, посадових обов’язків. Адміністрація ЗДО проводить роботу із забезпечення в закладі норм охорони праці, протипожежної безпеки. Посадові інструкції має кожний працівник закладу, який знає вимоги інструкції і дотримується їх виконання. Перед проведенням заходів (свят, конкурсів) видаються відповідні накази по закладу. У ЗДО є вогнегасники, протипожежний інвентар, плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі. Відповідна робота проводиться з дітьми у доступній для них формі. Щороку проводиться тиждень безпеки життєдіяльності. За останній рік  випадків травмувань дітей та працівників під час проведення навчально-виховного процесу не зафіксовано.
 2. Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства й недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестації, інспектування).

 

Від імені всього колективу і себе особисто, висловлюю батьками, спопонсорамсвою щиру глибоку вдячність за систематичну допомогу в організації  навчально-виховного процесу.

Завдяки Вашій підтримці, розумінню,  ми зможемо і далі виховувати наших дітей, розвивати в них прагнення до знань, творчості.

Бажаємо Вам усіляких благ, оптимізму,  здоров'я, процвітання і великого людського тепла.

 


 • Переглядів: 12 595
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9