Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » » Звіт директора Бережківського ЗДО «Малятко»

Звіт директора Бережківського ЗДО «Малятко»


Звіт директора

Бережківським закладу дошкільної освіти «Малятко» Дубровицької міської ради перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю за період 2020 – 2021 навчального року.


        Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

           Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

                Завдання звітування:

  1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
  2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

І. Учасники освітнього  процесу:

 є діти, педагоги, працівники, батьки. Освітній рівень педагогів: вища освіта – 3, середня спеціальна – 2. Кваліфікаційний рівень педагогів: кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 4, «спеціаліст вищої категорії» - 1.

                    Заклад дошкільної освіти розраховано на 2 грипи, на 40 місць. В цьому навчальному році маємо одну інклюзивну групу на базі молодшої групи «Сонечко», в штатний розпис введено посаду асистент вихователя 0.5 ставки. На даний час функціонує дві вікові групи, 43 дитини. Заклад працює з 9 годинним робочим днем при 5 денному робочому тижні. Заклад забезпечено кадрами відповідно до вимог штатного розпису. Четверо педагогів працюють на неповне тижневе навантаження, обслуговуючого персоналу 7, всі мають повне тижневе навантаження. Згідно штатного розпису маємо 13.6 одиниць. Завідувач 1, вихователь 2.6, музичний керівник 0.5, практичний психолог 0.5, асистент вихователя 0.5, помічник вихователя 2, кухар 1, підсобний працівник 0.5, завгосп 0.5, двірник 0.5, машиніст із прання 0.5, сестра медична старша 0.5, робітник 0.5, сторож 0.5, машиніст (кочегар) котельні 2.

ІІ. Управління дошкільним закладом:

           Управління дошкільним закладом здійснює керівник – завідувач. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: конституції України, Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Закону України «Про охорону праці», «Про цивільну оборону», «Про дорожній рух», санітарний регламент утримання дошкільних закладів, Положення про дошкільний заклад, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» редакція 2017 року, відповідно до власного статуту, плану роботи закладу.

               Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів.                               Головною метою роботи ЗДО є забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного і психічного розвитку. Для дітей, які не відвідують дошкільний заклад працює консультативний центр «Дошкільня».  Робота з дітьми і батьками носить систематичний характер. По залученню дітей до дошкільного закладу ведеться робота вихователями у формі педагогічного патронату сімей. На території сільської ради зареєстровано 113 дітей, з них здобувають дошкільну освіту 78 різними формами.

               Протягом року колектив працював над створенням сприятливих умов для розвитку дитини її емоційного і психічного благополуччя. У роботу впроваджували різні форми, методи і інноваційні технології. Було виготовлено тематичні альбоми, папки, зібрано матеріали з різних розділів програми, придбано роздавальний матеріал з навчання дітей грамоти, логіко – математичного розвитку, сюжетні картини, наочний матеріал з народознавства, з безпеки дитини, екологічного розвитку дітей,різні види театрів, придбано різні види ігор. На допомогу вихователям придбано методичний матеріал. Великої уваги приділялось по удосконаленню методів роботи з педагогами, так проведено міні брифінг «Дітям про їхні права», тренінги «Є проблема, знайдемо вихід разом», «Формування навичок економічного виховання». Проведено з педагогами семінари- практикуми «Про жорстке поводження з дітьми», «Створення в ЗДО безпечного середовища для дитини». Проведено чотири засідання педагогічних рад де вирішено актуальні питання по покращенню умов для розвитку дітей. Великої уваги приділено роботі з батьками в умовах карантину, вся робота організовувалась в індивідуальному спілкуванні в ранкові години, а різні форми роботи в онлайн режимі: практикум для батьків «З ким і як товаришує моя дитина», лекторій «Дитина і комп’ютер» онлайн порада «Як підготувати дитину до школи», фотовиставки , робота з дітьми свята, розваги, освітня діяльність висвітлювались в інтернет мережі.

              Робота педагогічного колективу відбувалась відповідно до поставлених завдань. Згідно плану роботи проведено тематичний та оперативні контролі, які оформлені довідками та видавались відповідні накази, аналіз заслуховувався на педагогічних радах. Робота психологічної служби проводилась згідно річного плану практичного психолога. Проводилась індивідуальна та колективна робота з дітьми, дослідження, діагностика. Моніторинг якості дошкільної освіти  засвідчив наступне: педагогічний колектив планомірно і систематично здійснює освітній процес з дошкільниками, сумлінно ставиться до відбору і застосування інтерактивних та сучасних форм, методів і прийомів активізації пізнавальної та мовленнєвої активності дошкільнят, відповідально відноситься до забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організації розвивального простору в групових приміщеннях і на майданчиках.

Проте варто розширювати діапазон дидактичних методів і прийомів розвивальними іграми і вправами, логічними задачами, проблемними питаннями, ігровими технологіями, що активізують у дітей мислення і уяву. Потрібно активізувати роботу по організації систематичних спостереження, пошуково-дослідну діяльності, використовуючи розвивальне середовище групи та навколишнього природного оточення. В освітньому процесі слід надавати перевагу спілкуванню дорослого з дітьми у формі діалогу. Слід посилити роботу з активізації мислення дітей, сприяти свідомому сприйманню і засвоєнню ними знайомого і нового матеріалу, заохочувати до постановки питань, висування припущень, пошуку самостійних рішень, перевірки їх правильності.

              Педагогами створені умови для роботи інклюзивної групи. Командою супроводу розроблено індивідуальну програму розвитку дитини, проведено три засідання. Асистентом вихователя ведеться вся відповідна документація. Протягом навчального року проведено всі корекційні години. В закладі належна увага приділяється виконанню Закону України «Про охорону праці». Ведеться відповідна документація, наявні всі інструкції, вчасно проведені всі інструктажі на робочому місці. Дане питання висвітлюється і в роботі з дітьми, проводили Тиждень безпеки дитини, відпрацювання евакуації з дітьми і працівниками. Згідно плану роботи були проведені виробничі наради з висвітленням важливих питань: рівень дитячого травматизму, аналіз харчування дітей та аналіз захворюваності, співпраця в інклюзивній групі, дотримання трудової дисципліни.

ІІІ. Фінансово – господарська діяльність:

            Проводиться відповідно до законодавства та на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Штатний розпис складається директором відповідно до потреб закладу.  Протягом року було залучено спонсорської допомоги на 6000 для придбання миючих, дезінфікуючих засобів, медикаментів, матеріалів для занять, матеріалів для проведення ремонтних робіт. За спонсорські кошти придбано пилосос, проведено чистку дитячих  подушок. Плануємо поточний ремонт закладу, споруд на майданчиках.

ІV. Медичне обслуговування дітей:

Здійснює сестра медична старша Колодич В.В. під контролем директора. Свою діяльність сестра м.ст. здійснює відповідно до статуту закладу, відповідних наказів МОН і МОЗ України, санітарного регламенту для дошкільних закладів. У закладі є медичний кабінет оснащений відповідно до вимог  Положення «Про медичні кабінети дошкільних закладів». Ведеться вся ділова документація відповідно до Інструкції про ділову документацію працівників дошкільного закладу. Сестра м.ст. веде контроль за організацією харчування дітей. Впроваджуються здоровязбережувальні технології. У вікових групах створено осередок здоровя та рухової діяльності дітей. Серед батьків пропагується здоровий спосіб життя, проводилась індивідуальна робота, у вайбер групу надсилались інформаційні та відео матеріали. Питання щодо стану захворюваності дітей заслуховувалось на виробничій нараді. Протягом року медичним працівником на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності занять, проводились антропометричні заміри росту та ваги дітей. У закладі є ізолятор розрахований на одне місце.

  1. V. Харчування дітей:

Організацією харчування дітей займається директор,відповідальною особою за харчування дітей є сестра м. ст.. Забезпечення продуктами харчування здійснює ФОП Карпович Л.Л. Всі продукти, які поступають до закладу мають відповідні супровідні документи. Харчування дітей здійснюється відповідно до перспективного двотижневого меню. Меню розкладку складає сестра м. ст.., бувають заміни продуктів харчування відповідно до таблиці про заміну продуктів. Батьківська плата становить 70 %  від нахарчованої суми за день. Сума харчування однієї дитини в день становить 22 грн. За зберігання продуктів відповідає завгосп Жмура О.І. Аналіз виконання норм харчування здійснює сестра м. ст.. за кожний місяць. Діти в їжу вживали молочні продукти, рибу, м'ясо, різні види крупів, овочі, фрукти, сік. Виконання норм харчування за місяць  середньому становить 87 %.  М'ясо 83%, риба 76%, овочі 89%, фрукти 68%, масло 92%, молочні продукти 89%. Харчоблок оснащено меблями, кухонним і столовим посудом, прибиральним інвентарем. Є два холодильники і морозильна камера.  Окремо холодильник для молочних продуктів, окремо дві морозильні камери для риби і мясних продуктів. Встановлено фільтр для очистки води, нову електроплиту, розробчий стіл риба сира. У закладі створено робочу групу з  розробленя та впровадження системи  НАСР для дошкільного закладу. Розроблено відповідні документи, робочі інструкції, проведено два засідання робочої групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

   • Переглядів: 12 477
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9