Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » » Звіт директора Залузького ЗДО «Сонечко»

Звіт директора Залузького ЗДО «Сонечко»

Звіт директора Залузького закладу дошкільної освіти
 «Сонечко»
Дубровицької міської ради

Ошманіної Алли Олексіївни

перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю

за період 2020 – 2021 навчального року

 

28.05.2021 року

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою інформування громадськості про діяльність  закладу в 2020-2021 навчальному році.

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Залузький заклад дошкільної освіти «Сонечко» у своїй роботі підпорядковується відділу освіти ,культури,туризму,молоді та спорту Дубровицької міської ради;

розташований за адресою: с.Залужжя,вул..Лесі Українки,36. Згідно проектної потужності розрахований на 40 місць. В 2020-2021 навчальному році в закладі функціонувало 2 групи дітей дошкільного віку із загальною кількістю 44 дитини.

Групи в  закладі комплектуються за віковими ознаками.

ЗДО «Сонечко» працює за п’ятиденним робочим тижнем за наступним режимом роботи груп: з 8.30 до 17.30 год.

З метою створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку в закладі оснащені та діють музично-спортивна зала,медичний кабінет, методичний кабінет. Згідно штатного розпису в ЗДО  працює 12чоловік, 6 з них - педагогічні працівники, 6 - обслуговуючий та технічний персонал.

В  закладі працюють 6 педагогів: 3 вихователі, музичний керівник, практичний психолог,інструктор з фізкультури. 5 педагогів мають повну вищу освіту,

1 працівник- неповну вищу освіту (молодший спеціаліст).

 ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про заклад дошкільної освіти»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про відпустки»

-  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі  закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році. А також, відповідно власного Статуту, Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Головною метою  закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Аналіз роботи щодо підвищення фахової майстерності педагогів свідчить, що протягом 2020-2021 років згідно плану пройшли курсову перепідготовку Годунко Н.П.,Жакун Н.Ф.,Костюкевич О.І,Ошманіна А.О.

 Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2020-2021 навчальний рік, колектив  закладу «Сонечко» зосередив увагу на реалізацієї таких пріоритетних напрямів:

 1.Формувати уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку,усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров'я людини,здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

2.Формувати у дітей навички спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.

Упродовж 2020 – 2021 навчального року на високому методичному рівні були проведені показові заняття:

- «Сніговик і звуковик» – тематичне заняття, вихователь Жакун Н.Ф.,

- «Зоопарк запрошує в гості»  - інтегроване заняття, вихователь Жмура О.В.

- «Про корисні апельсини – насолоду для дитини»,вихователь Жакун О.І. ;

«До душі малятам із м’ячиком грати» за методикою М.Єфименка ,інструктор з фізкультури Костюкевич О.І.

Аналіз планування освітньої роботи свідчить,що вихователі систематично включають у роботу  завдання з морально-патріотичного виховання дітей та фізичного виховання. В календарному  плані відображено різноманітні форми роботи з дітьми: заняття,бесіди,спостереження,екскурсії, ігри, естафети, дні здоровꞌя, розваги, індивідуальна робота з дітьми , проводяться спортивні свята . Виконуючи завдання,визначені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Педагоги ЗДО використовували у своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології ,  ігрові технології.

Продовжує працювати гурток з англійської мови «Навчання дітей дошкільного віку англійської мови».

Підводячи підсумок, з втіленням поставлених  закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

використовувати у роботі з дітьми особистісний та інтегрований підхід;

застосовувати на заняттях інноваційні технології: методи сендплею, прийоми моделювання,палички Кюізенера,народної педагогіки;

для забезпечення належного рівня самостійної діяльності дошкільників та її змістовності враховувати пряме і непряме керівництво з боку педагогів.

В якості недоліків можна виділити:

недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

педагоги приділяють увагу дидактичному навантаженню навчальним завданням і зовсім мало розв’язанню розвивальних ;

не всі вихователі використовують у роботі з дітьми прийом ігрових ситуацій, тематичних сценок, ситуацій-загадок.

Основним завданням нашого колективу було і залишається виховання у дітей, батьків та кожного із нас свідомого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров’я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу.

Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. Впродовж року були проведені розваги і свята: День дошкілля, Свято Миколая, Свято Пасхи, Новий рік, Свято мам, Випускний бал та багато інших. Діти всіх груп разом з батьками та працівниками дитячого садка готували матеріали до виставок «Осінні мотиви», «Різдвяний вертеп», «Великодня писанка». Продовжує свою роботу гурток «Англійська для малят» - керівник Костюкевич О.І.

З 19.10. по 25.10.20 р. та з 19.04 по 25.04.21 р. тривав «Тиждень безпеки життєдіяльності дітей». В результаті якого були проведені всі необхідні заходи по вихованню безпечного способу життя. Перевірялось дотримання працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності.

В комплексі з іншими освітніми моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, народознавче, логіко-математичне виховання дітей, особлива увага приділялася розвитку зв’язного діалогічного та монологічного мовлення, розвитку креативності дітей.

За результатами вивчення освітнього процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану освітньої діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюються за допомогою різних видів контролю.

 Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення   програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в  закладі у 2020-2021 навчальному році було заплановано та проведено тематичне вивчення «Організація освітньої діяльності в морально-патріотичному вихованні» (лютий 2021 р.)  та комплексний контроль «Вивчення стану ігрової та освітньої діяльності в молодшій  та старшій групах» (листопад 2020 р.), «Тижні безпеки дитини» (жовтень 2020р.квітень 2021 р.) . Зміст та матеріали тем узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення.  Результати вивчень були оголошені на нарадах.

Для реалізації зазначених завдань у річному плані роботи закладу було визначено комплекс управлінських, методичних, організаційно - педагогічних форм роботи.

На педагогічних радах,  нарадах при директору, інструктивно - методичних зібраннях реалізація зазначених вище завдань аналізувалась, вносились корективи, щодо удосконалення роботи закладу.

Вжиті заходи у навчальному році щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), охоплені дошкільною освітою діти віком від 3 до 5 років.

Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Провідним мотивом діяльності  закладу в 2020- 2021 навчальному році став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ЗДО реально здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи. При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в  закладі були проведені масові (педради, наради, консультації), групові (методичні об’єднання) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

Одним з показників результативності роботи ЗДО є діяльність педагогічного колективу з виконання Державного стандарту дошкільної освіти.

Протягом навчального року здійснювався моніторинг компетенцій дітей середнього,старшого дошкільного віку ,діагностика психологічної готовності до школи.

 В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх освітніх ліній. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок впродовж навчального року.

Робота організовувалась таким чином: визначався рівень розвитку дітей на початок навчального року, за півріччя (грудень місяць) та на кінець н.р.(травень)

Вихователями та спеціалістами робиться аналіз досягнень кожної дитини, відстежуються показники моніторингу та відповідно виконання вимог освітніх ліній.

Випустили до школи 16 дітей. З них з високим рівнем 5 дітей, достатнім і середнім - 11 дітей. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано достатній рівень мотиваційної готовності до школи.

Так ми бачимо найкращі досягнення наших вихованців та визначаємо проблеми подальшої роботи: що робити з кожною конкретною дитиною, яка потребує корекції, допомоги. Тут проводиться індивідуальна робота з дитиною, диференціація завдань під час занять. Для цього є досить багато демонстраційного та роздаткового матеріалу, який розподілений відповідно рівнів розвитку дітей.

Разом з тим для того, щоб покращилась якість дошкільної освіти та підвищились показники виконання Державного стандарту постійно відбувається підвищення професійної діяльності педагогів, що й сприяє покращенню результативності дітей через різноманітні форми роботи з педагогами на виконання завдань роботи річного плану. Всі ці форми є дієвими, так як стимулюють вихователів працювати.

Методична робота в закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів.

В ЗДО «Сонечко» проводиться планомірна робота відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство», від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140» та інших.

Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку. На початок навчального року було складено банк даних та надано до відділу освіти Дубровицької міської ради списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення  дітей пільгами в оплаті за харчування. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу.

Завдяки активній співпраці батьків, вихователів, керівництва, спонсорів матеріально-технічна база  закладу у 2020-2021 навчальному році значно покращилась.

За рахунок спонсорської допомоги батьківської громади в закладі було зроблено косметичний ремонт закладу, а саме:

 фарбування стелі та стін;

фарбування  підлоги;

фарбування та побілка харчоблоку;

фарбування  ігрового майданчика.

За рахунок бюджетних коштів придбано:

- миючі та дезінфікуючі засоби;

- будівельні матеріали;

- вогнегасники (2шт);

За рахунок коштів працівників ЗДО:

придбано канцелярські товари;

зроблена підписка на періодичні видання;

придбано дидактичні матеріали;

фарба у принтер;

гумова фарба;

поновлено обладнання на ігрових та спортивному майданчиках;

придбано декоративні квіти ;

столовий посуд

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та педагогічних працівників

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Загальна кількість захворювань серед новоприбулих дітей збільшується, отже, здоров`я дітей та фізкультурно-оздоровча робота в закладі потребує більш пильної уваги, про що також доводять результати.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах  закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях методичної ради (грудень, травень), на консультаціях для вихователів (жовтень, червень), загальних батьківських зборах (травень), виробничих нарадах (вересень, травень).

Організація харчування в закладі у 2020-2021 навчальному році здійснюється згідно Інструкції з організації харчування дітей ДНЗ. В закладі діти одержують 3-х разове харчування при 9-годинному перебуванні в ЗДО. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках,жирах,вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. Для контролю за виконанням норм харчування ведеться журнал обліку виконання норм харчування. На харчування 1 дитини в середньому на день використовувалися кошти в сумі 22 грн. 

Харчування дітей в  закладі здійснювалось за перспективним двотижневим меню, яке погоджено з Дубровицькою Держпродспоживслужбою. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. Але виконання норм дуже залежить від постійно зростаючих цін на продукти і тому іноді дуже важко утримати їх на необхідному рівні.

Протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування: приготуванням страв, дотримання технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Постачання продуктів відбувається  за попереднім замовленням.

Протягом року в дитячому раціоні наявні всі види круп, овочів, яєць, кисло-молочні продукти ( молоко, сметана, сир кисломолочний), риба морожена, м’ясо (кури,), овочі (картопля, капуста, морква, цибуля, буряк), в літній період іде постачання молодої картоплі, капусти, огірків, помідорів).

Медичне обслуговування дітей  закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі (міською дитячою поліклінікою). Сестра медична старша закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Випадків виробничого та дитячого травматизму впродовж навчального року зареєстровано не було.

Щодо медичного огляду працівників, та згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 24 березня 2016 року N 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за N 563/28693, кожен працівник закладу за планом 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

Звернення здебільшого відбуваються з приводу зарахування дітей до  закладу дошкільної освіти.

Так, на сьогоднішній день прийнято від батьків 15 заяв про прийняття дитини в заклад. В основному це діти раннього, молодшого  та старшого дошкільного віку). Завдяки цим заявам ми прогнозуємо наповнюваність груп на наступний навчальний рік та поступовий прийом дітей.

На 2021-2022 навчальний рік можливо зменшення кількості дітей у зв’язку із зменшенням народжуваності. В молодшу групу діти приходять поступово, проходячи певний період адаптації, звикають до режиму закладу, харчування, сну.

Діяльність закладу, згідно Статуту, направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Колектив ЗДО налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

 Річний план за 2020-2021 н. р. був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте, в організації освітнього процесу у 2021-2022 н.р. необхідно вирішити такі питання:

вдосконалення контролю за станом розвитку зв’язного мовлення у дошкільнят,

впровадження інноваційних технологій з фізичного розвитку дошкільнят.

Також потребує покращення матеріально-технічної бази:

- забезпечення дитячими стільцями,

-  підключення до мережі Інтернет,

- забезпечення ігровими зонами,

- ноутбуком,

- дитячими покривалами,подушками

- ігровим та спортивним  комплексом,

- принтером;

- капітальний ремонт харчоблоку;

-забезпечення харчоблоку обладнанням відповідно до вимог системи НАССР.

Від імені всього колективу закладу і особисто від себе виношу подяку всім працівникам ЗДО «Сонечко», батькам вихованців, які небайдужі до життя  закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення, за спільну роботу, розуміння, підтримку і можливість реалізації наших ідей.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, громадськістю.

 

 

  • Переглядів: 12 668
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9