Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » » ЗВІТ директора Лісівського ЗДО «Пролісок»

ЗВІТ директора Лісівського ЗДО «Пролісок»


ЗВІТ директора Лісівського ЗДО «Пролісок»  Дубровицької ОТГ перед педагогічними працівниками закладу,батьками та громадскістю за 2020-2021н.р.з питань освітньої діяльності  закладу від 02.06.2021року.

 

Заклад дошкільної освіти «Пролісок» діє згідно з Конституцією України,Конвенцією «Про права дитини»,Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», Концепцією дошкільного виховання в Україні, СтатутомЛісівського ЗДО «Пролісок», колективний договір між адміністрацією , профспілковим комітетом та колективом ЗДО,Посадовими інструкціями дл ЗДО,Постановами МОН.

 В  Лісівському ЗДО «Пролісок» функціонує 1різновікова група. Наповнювальність групи 16дітей.Режим роботи (9годинний) з 8.30-17.30годин.

   Заклад працює за чинною програмою «Українське дошкілля».

   Фінансово-матеріальне зміцнення відбувається за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків юридичних та фізичних осіб. Так з червня 2020 по травень 2021н.років було придбано: методичні посібники та столовий посуд (16 чашок ),коньок оцинкований на дах ЗДО,господарчі товари необхідного користування.

   В ЗДО зроблено поточний ремонт всіх кімнат.

   Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою та утримання дитячих і дошкільних закладів.

   Технічний стан будівлі та господарських приміщень задовільний. Пофарбовано, частково,фасад закладу, огорожу,ігровий майданчик. Поновлено ящик для сміття,пожежний щит.

   Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена,повністю огороджена. Ігровий та спортивний майданчики ,обладнання підтримується в задовільному ,безпечному стані повністю огороджену. На території закладу обладнаний квітник з різними квітучими та зеленими насадженнями.

   Обладнання майданчиків підтримується  у належному стані,безпечне у використані.Прибирання майданчиків та всієї території  проводиться щоденно. За потребою здійснюється викос трави,обрізка кущів.

    Працівниками ЗДО ведеться підписка на періодичні видання :журнали з дошкільного виховання,району пресу, навчально-дидактичні посібники.

   Кількість педагогічних працівників залишається сталою (педагогічних працівники 2,1- працівник освіта вища,1- працівник –базова). В 2020-2021н.р. пройдено курси підвищення кваліфікації: 1 працівник (вихователь).

Всі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари,онлайн конференції та заняття, упроваджуючи у свій досвід побачене.

   Систематично проводиться моніторинг основних показників розвитку дитини.Результати фіксуються у «Катрці здоров’я». За необхідністью використовується корекційно- відновлювальна робота  з дітьми. Батькам систематично подаються необхідні матеріали з питань формування здорового способу життя дітей та батьків (пам’ятки, папки пересувки, куточкидовіри).

   На педагогічнихгодинах,нарадахрозглядаютьсяпитання : якісноїпідготовки занять та прогулянок, дотриманнярухового режиму ,принципу демократичного, правового вихованнядітей,розвиткудуховності,підвищеннясамооцінки у дошкільнят,їхвпевненості.

Організаторська робота проводиться більш оперативно у зв’язку з упровадженнямвзаємоконтролю,порівняльногоаналізудіяльностівсіх ланок дитячого закладу.

Заслуговуютьувагупланомірне,системнепроведеннякомплексних,інтерактивних занять  з використаннямсучаснихпідходіввиховання.Кількісний та якіснийаналізоцінюванняметодичнихзаходівпроведенихупродовжнавчального року  ,показав, щовсі заходи малипізнавальний,повчальний характер.

Річний план координуєдіяльністьпедагогічногоколективу по розв’язаннюосвітніхзавдань,затвержується ,розглядається на педагогічнійраді. За минулийнавчальнийрікбуло проведено 4 педагогічні ради .

Нарадипридиректоріпроводилися за потреби.Питання, яківиносилися на нарадипов’язані з рішенням різноманітних напрямків роботи в колективі. За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формуються висновки,складаються пропозиції.Вивчення стану навчально-виховної діяльності,результативності роботи педагогічного колективу здійснюються за допомогою різних видів контролю, а саме :

-спостереження за діяльністю педагогів,анкетування педагогів та батьків,аналіз стану здоров’я.

Належнуувагуадміністрація закладу приділяєвиконанню Закону України «Про охоронупраці».Працівниківдошкільного закладу ознайомлюють здирективними документами щодоохоронипраці (постійно).Планується робота зіствореннябезпечних умов праціпрацівників та йоговихованців.

Медичнеобслуговування в ЗДО передбачаєнаданнядітямдопомоги у збереженіздоров’я,профілактицізахворювань, у системіздійсьнюєтьсяоглядлікарями-спеціалістами, про щосвідчать записи в дитячихсправах.Медичною сестрою старшою ведетьсяоблік та аналіззахворюваностідітей..

Порівняльнийаналізнавчальнихдосягненьсвідчить про те, щодітиміцнозасвоїлипрограмовівимоги,старшапідгрупа, і готовідолатипершітруднощішкільногожиття. Простежується ,що3дітей показали рівеньзнань на вищомурівні,     5   % на середньомурівні.

У групахмолодшоговікунаприкінцінавчального року рівеньзнаньзасвоєнняпрограми з розвиткумовленнямаєтакіпоказникит:достатній рівень-70 %, середнійрівень 20%, низький –10%.

Показникиознайомлення з довкіллям у порівнянні з минулим роком збільшилися на 20%. Якістьфізкультурно-оздоровчоїроботизросла на 5%.Підвищився рівеньзнань з ознайомленням з природою та навколишнімсвітом на 32 %. Підвищивсярівеньзасвоєнняпрограмовогоматеріалу з математики на 12 %. В групіпідвищивсярівеньзасвоєнняпрограмовогоматеріалу з ознайомлення з природою та навколишнімсвітом,валеологічного та екологічноговиховання.

Завданнямивдосконаленняроботи з підготовки до шкільногожиття є:розвиток діалогічногомовлення; умінняпорівнювати і пояснювати ; розвитокдрібної моторики рук;розвитоксенсомоторноїкоординації на аркуші і технікималювання ; формування креативного мислення,толерантності,відповідальності,підвищаннясамооцінки,оптимізмудитини,впевненості у собі.

Дошкільний заклад відвідуєютьвсідітинаселеного пунктувід 3років до 6років,одна дитини (5Років)охопленароботоюконсультпункту. Постійноведеться робота з сім’ями,їх батьками про належні умови проживання дітей.Практикуються: тематичні консультації,бесіди,батьківські збори ,онлайн консультації для батьків. Протягом 2020-2021н.р педагогічний колектив приділяв велику увагу:

-формуванню тісного взаємозв‘язку дошкільного закладуі з сім’єю вивчення особливостей спілкування у сім’ях зметою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця

- проведена оздоровчо-пропогандистська робота з батьками: про важливість бути здоровими,про пізнання секретів здоров’я :розваги «Якщохочеш бути здоровими», «Подорож в Країнуздоров’я», «Зимовізустрічі».

- для батьківвиготовленіінформаційніматеріали про стан здоров’я ,індивідуальніконсультації для батьків з педагогами та медиками з метою подоланнятруднощів і розв’язання проблем розвиткудитини.

-  Анкетуваннябатьківсвідчить про те ,щодітиіззадоволеннямвідвідують дитячий садок та в гарному настроїповертаютьсядодому.

Річний план 2020-2021н.р. бувреальним, дозволив досягтипоставленихцілей.

Проте в організаціїосвітньо-виховногопроцесузалишилисянерозв’язанимитакіпитання :

-

-залишаєтьсягострою проблема створенняособистісногорозвивальногосередовищщащопередбачаєоблаштуваннякуточків гарного настрою, психологічногорозвантаженння ,тиші;спокою.

-слабкимзалишаєтьсярозвиток моторики дитини(пісочна та воднатерапії).

- потребуютьдоробкипитаннярозвиткусенсомоторноїкоординації на аркуші й технікамалюваннядітей старшого дошкільноговіку , цьомусприятимевикористанняновихтехнікмалювання (кляксографія,графіка, колаж).

- вдосконалення контролю за станом розвиткузв’язногокомунікативногомовленнядошкільників.

-потребуєвдосконаленняпроведенняорганізованихзанять,дидиктичнихігор за рівнямипізнавальногорозвитку.

 

 

 

 

 

 

-

   • Переглядів: 12 606
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9