Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Департамент освіти і науки
Рівненської ОДА

Провідник по сайту  »   » Охорона праці та безпека життєдіяльності - Нормативно правова база

Охорона праці та безпека життєдіяльності - Нормативно правова база

    

Перелік нормативних документів з питань охорони праці

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII  
Постанова КМУ № 337 від 17.04.2019 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві"
Типове положення про службу охорони праці
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
Типове положення про навчання з питань охорони праці
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Перелік робіт, де необхідний професійний відбір
Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками
Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми
Положення про медичний огляд працівників певних категорій
Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
Типове положення про комісію з питань охорони праці
Лист МОН № 11-1419 від 14.02.2019 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти"
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.10.2020 №765 "Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників"

“Кодексу цивільного захисту України”  Прийнятий Законом України від 02.10.2012 року №5403-VI


Закон України «Про пожежну безпеку»


Закон України «Про дорожній рух»


Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників  освітнього  процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 1669 від 26.12.2017р. зареєстровано в Мінюстиції України 23 січня 2018 за №100/31552


Санітарний регламент для  загальної  середньої освіти, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України   25 вересня 2020 року № 2205 {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я     № 1984 від 20.09.2021   № 1371 від 01.08.2022}


«Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів» Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я  № 1371 від 01.08.2022


Правила пожежної безпеки для закладів та установ системи освіти України (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки  України 15.08.2016 №974


“Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”    затверджено наказом  Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304//Зареєстровано в Мінюстиції України 07.07.2006 за №806/12680


“Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб” затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 N280 у редакції наказу Міністерства   охорони здоров’я України від 21.02.2013 № 150)


Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу (Затверджено наказом Міністерства освіти  і науки України 16.05.2019 №659


«Положення Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці»  Постанова КМУ від 01.08.1992 №442

 Відповідно статті 4 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII  державна політика в галузі охорони праці базується на наступних принципах:

  • пріоритетність життя і здоров’я працівників, цілковитої відповідальності роботодавця за створення безпечних та здорових умов праці;
  • підвищення рівня суспільної  безпеки, який реалізується шляхом забезпечення повного технічного контролю за станом  та умовами  праці, а також сприяння відділом  у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;
  • комплексного рішення задач у сфері охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм із цих питань та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;
  • соцзахисту працівників, повного відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;
  • встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів господарської діяльності;
  • адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та психофізіологічного стану;
  • використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить діючому законодавству;
  • інформування населення, проведення навчання, профпідготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
  • забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами населення під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та загальнодержавному рівнях;

Заклади освіти Дубровицької міської ради у своїй роботі використовують нищенаведені документи  щодо організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту  та пожежної безпеки

№ з/п

Об’єкти вивчення

Напрямки вивчення стану об’єкта

1.1.

Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  та пожежної  безпеки яка є  у директора закладу освіти

Акт готовності установи до нового навчального року.

1.2.

Протоколи замірів опору ізоляції електропроводки, захисного заземлення та блискавкозахисту.

1.3.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4.

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України  25 вересня 2020 року № 2205.

1.5.

Правила пожежної безпеки для закладів освіти.

1.6.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

1.7.

Положення про службу охорони праці., наказ про затвердження служби охорони праці та план роботи.

1.8.

Наказ директора про призначення відповідальних осіб за:
- організацію роботи з охорони праці;
- пожежну і електробезпеку тощо.

1.9.

Положення про комісію з питань охорони праці закладу загальної середньої освіти.

1.10.

Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у навчальному закладі.

1.11.

Колективний договір  з розділом - охорона праці.

1.12.

Перелік заходів, що підлягають включенню в Колективний договір з охорони праці.

1.13.

Комплексні та додаткові заходи щодо поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та запобігання дитячому травматизму в побуті.

1.14.

Наказ про створення постійно діючої атестаційної комісії для перевірки знань працівників з питань безпеки життєдіяльності.

1.15.

Дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку.

1.16.

Наказ про затвердження інструкцій

1.17.

Наказ про проведення навчання і перевірки знань з охорони праці працівників.

1.18.

Паспорт санітарно-технічного стану закладу освіти

2.1.

 Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  та пожежної  безпеки що  є   у заступника директора, який відповідає за організацію роботи
з безпеки життєдіяльності

Положення про навчання з питань охорони праці.

2.2.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

2.3.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

2.4.

Чисті бланки актів форми Н-1, Н-Н і НТ та повідомлення до них, а також затверджені акти форми Н-1, Н-Н і НТ разом з іншими матеріалами розслідування.

2.5.

2.6.

Журнал реєстрації нещасних випадків що сталися з здобувачами   освіти.

2.7.

Журнал реєстрації мікротравм, що сталися із здобувачами освіти.

2.8.

Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру.

2.9.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

2.10.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

2.11.

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на у закладі загальної середньої освіти.

2.12.

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

2.13.

Інструкції з охорони праці для працівників навчального закладу.

2.14.

Інструкція для вчителів «Вимоги безпеки на робочому місці для
вчителів та працівників школи».

2.15.

Протоколи про навчання і перевірку знань працівників навчального закладу з питань безпеки життєдіяльності.

2.16.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

2.17.

Програма вступного інструктажу, затверджена наказом директора ЗЗСО.

2.18.

Посадові інструкції працівників навчального закладу.

3.1.

Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  та пожежної  безпеки що  є  у заступника директора з виховної роботи

Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів при проведенні позашкільних та позакласних заходів.

3.2.

Інструкції з охорони праці при проведенні позашкільних та позакласних масових заходів

3.3.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для вихователів, керівників гуртків, класоводів, класних керівників при проведенні позашкільних та позакласних заходів.

3.4.

Інструкції з безпеки життєдіяльності та охорони праці:
- при проведенні масових заходів у навчальних закладах:
- при проведенні екскурсій, туристичних походів;
- при перевезенні організованих груп дітей автомобільним і залізничним транспортом;
- з пожежної безпеки при проведенні екскурсій і походів до лісу;
- надання першої долікарської допомоги при одержанні травм під час екскурсій і походів до лісу;
- перша медична допомога при дорожньо-транспортній пригоді.

4.1.

Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  та пожежної  безпеки що  є   у завідувача господарством

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (для техпрацівників)

4.2.

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

4.3.

Журнал реєстрації інструкцій про заходи пожежної безпеки.

4.4.

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій
системи освіти України

4.5.

Плани евакуації для працюючих та учнів у разі виникнення пожежі.(складається з описової частини- орієнтовного  плану евакуації учнів та вихованців у разі виникнення пожежі та графічної частини -Плану приміщень навчального закладу з нанесенням шляхів евакуації

4.6.

Журнал обліку вогнегасників у ЗЗСО

4.7.

Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників (із змінами зареєстрованими наказом №765 від 28.10.2020 МВС України)

4.8.

Загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкція для працівників охорони (сторожів).

4.9.

Посадові інструкції техпрацівників.

4.10.

Інструкції з охорони праці для техпрацівників (з розділом вимоги безпеки під час роботи в умовах карантину).

4.11.

Документи про стан випробування котлів і систем опалення при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період.

4.12.

Акт посвідчення стану безпеки електроустановок споживачів.

4.13.

Інструкції з охорони праці для водія (з розділом вимоги безпеки під час роботи в умовах карантину).

4.14.

4.15.

4.16.

Акт випробування пожежних рукавів та кранів, котлів і систем опалення.

4.17.

Акт просочення горищних приміщень та деревоконструкцій.

4.18.

Положення про проведення щоквартального інструктажу з безпеки руху з водіями ЗЗСО.

4.19.

Журнал обліку та терміну носіння працівниками спецодягу, спецвзуття.

5.1.

Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  та пожежної  безпеки що  є   у кабінетах підвищеної небезпеки

 

Акти-дозволи на експлуатацію кабінетів, майстерень, спортзалу, тиру.

5.2.

Журнал випробування на надійність встановлення і кріплення спортобладнання.

5.3.

Посадові інструкції вчителя та завідуючих кабінетами, майстернями тощо.

5.4.

Інструкції з охорони праці вчителя та завідуючих кабінетами, майстернями тощо.

5.5.

Інструкції з охорони праці при роботі з інструментом та обладнанням.

5.6.

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

5.7.

Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві

5.8.

Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах

5.9.

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів.

5.10.

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів.

5.11.

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.

5.12.

 

Правила надання допомоги при одержанні травм.

5.13.

Правила дотримання техніки безпеки та поведінки на воді при навчанні дітей плавання.

5.14.

Влаштування та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах.

5.15.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.  • Переглядів: 69 632
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9